Regulamin

REGULAMIN

§ 1 PORTAL INTERNETOWY

1. Portal internetowy znajdujący się pod domeną WielkaBrytaniaOnline.co.uk ("Portal") jest platformą informatyczną, za pośrednictwem której świadczone są w szczególności usługi reklamowe oraz informacyjne (udostępnianie informacji poprzez wyświetlanie określonych stron www, automatycznie lub na żądanie użytkownika), a także wymianę opinii i informacji pomiędzy użytkownikami ("Komentarze").
2. Portal jest administrowany jest przez firmę WBO Media Limited (Numer Rejestru: 11818570) z siedzibą 8 Royal Parade, London, United Kingdom, W5 1ET("Administrator").
3. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Portalu. Postanowienia regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Materiały zamieszczone na stronach internetowych Portalu , sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Portal  na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
5. Portal a także Administrator nie udzielają do treści udostępnianych w ramach Kanałów RSS jakichkolwiek praw do ich wykorzystania ani licencji. Wykorzystywanie udostępnianych w ramach Kanałów RSS treści wymaga uzyskanie stosownej zgody na wykorzystywanie od podmiotów podanych w treści informacji jako ich Źródło. Powyższe nie dotyczy tzw. dozwolonego użytku osobistego.
6. W przypadku zamieszczania ogłoszenia w dziale ogłoszeń darmowych dla firm wyznaczono limit do 5 ogłoszeń w jednym miesiącu (w ciągu 30 dni). W przypadku przekroczenia tej ilości ogłoszenia nie będą akceptowane przez administratora. W przypadku zamieszczania ogłoszeń płatnych limit nie obowiązuje.
7. W ramach Portalu, Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych.
10. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania czyli 01/03/2019. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Portalu.

§ 2 USŁUGI INFORMACYJNE

1. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały redakcyjne znajdujące się w zasobach Portalu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe oraz bazy danych.
2. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych.
3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów określonych w ust. 1 tego Regulaminu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
a) zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych portalach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
b) umieszczanie odesłań do Portalu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
c) zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
d) rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 tego Regulaminu stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Portalu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany tytułów nadesłanych tekstów. Zastrzega sobie prawo do dowolnego kadrowania zdjęć w celu opublikowania materiału redakcyjnego na i dla potrzeb Portalu.
6. Oznaczenia umieszczane na Portalu podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 Czerwca 2000, czyli r. „Prawo własności przemysłowej” oraz innych konwencji międzynarodowych.

§ 3 KOMENTARZE

1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się na Portalu za pomocą formularzy do tego przeznaczonych, znajdujących się w wybranych przez Administratora miejscach Portalu.
2. Użytkownicy umieszczający komentarz do materiału na Portalu mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z zastrzeżeniem ust.3 tego Regulaminu. Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach na Portalu.
3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na Portalu komentarzy, które:
a) są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
b) naruszają prawa osób trzecich;
c) są wulgarne lub obsceniczne;
d) propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
e) są reklamą;
f) są spamem lub niezamówioną informacją handlową;
g) zawierają treści pornograficzne.
4. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia ust. 3 tego Regulaminu, a także innych wypowiedzi zamieszczonych na Portalu uznanych przez Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Administrator może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 3 tego Regulaminu.
5. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami na Portalu. W szczególności może, bez podania jakichkolwiek przyczyn, w każdej chwili zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z Portalu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.